Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ Z 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

1. Administrator danych. Zakres przetwarzanych danych. Cele w jakich przetwarzane będą dane

DPE Daniel Perzyński al.Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin adres mailowy: dpe@mbeszczecin.pl jest Administratorem danych osobowych (dalej jako „Administrator danych”) Klienta. Dane Klienta przetwarzane przez Administratora danych to: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, imiona rodziców, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, adres e-mail. Administrator danych niniejszym informuje Klienta, że jego dane mogą być wykorzystane w następujących celach:

 1. rejestracji w serwisie internetowym www.mbeszczecin.pl (dalej jako „Serwis”);
 2. udzielania informacji, realizacji zamówień, dostaw produktów i świadczenia usług zgodnie z życzeniem Klienta za pośrednictwem Serwisu, jak również realizacji płatności, rozpatrywania potencjalnych skarg i utrzymywania kontaktu z Klientem w związku z wyżej wymienionymi sprawami;
 3. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych, w tym w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług Administratora danych;
 4. przeprowadzania badań statystycznych i interaktywnej komunikacji biznesowej prowadzonej za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail (również za pośrednictwem wiadomości e-mail w ramach marketingu bezpośredniego [DEM] i newsletterów), za pomocą faksu, telefonu, również bez pośrednictwa operatora, w związku z produktami i/lub usługami świadczonymi przez Administratora danych, innych niż wskazanych w lit. c powyżej;
 5. przeprowadzania badań statystycznych i interaktywnej komunikacji j biznesowej prowadzonej za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail (również za pośrednictwem wiadomości e-mail w ramach marketingu bezpośredniego [DEM] i newsletterów), za pomocą faksu, telefonu, również bez pośrednictwa operatora, w związku z produktami i/lub usługami świadczonymi przez spółki zależne lub powiązane, takie jak: MBE Poland Sp. z o o. lub przez inne spółki, z którymi mogą być zawierane umowy partnerstwa biznesowego i/lub które mogą być zaangażowane w przedsięwzięcia, kampanie i wspólne projekty biznesowe Administratora danych lub z nim związane.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych, podanie tylko części wymaganych danych lub podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić Administratorowi danych realizację celów, dla których dane zostały podane. W celu świadczenia usług określonych w lit. b powyżej drogą elektroniczną konieczne jest udostępnienie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzanie danych Klienta przez Administratora danych w celach określonych w lit. a., b. oraz c. powyżej nie wymaga odrębnej zgody Klienta zgodnie z art. 23 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych Klienta przez Administratora danych w celach określonych w lit. d. i e. powyżej wymaga odrębnej zgody Klienta. Więcej informacji na temat praw Administratora danych w odniesieniu do danych Klienta znajdziesz w pkt 5 niniejszej Polityki prywatności.

2. Sposób przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane zarówno przy użyciu systemów informatycznych, jak również w sposób tradycyjny (na papierze). Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych Klienta, a w szczególności zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z przetwarzaniem danych Administrator danych będzie korzystał z usług określonych podmiotów przetwarzających dane, wybranych z uwzględnieniem technicznych, handlowych i administracyjnych obszarów referencyjnych. Niektóre czynności techniczne, organizacyjne lub czynności polegające na zarządzaniu dotyczące przetwarzania danych, które to czynności są ściśle związane ze świadczeniem usług na zamówienie Klienta, mogą zostać powierzone podmiotom trzecim, spółkom zależnym Administratora danych lub z nim powiązanym. Z zastrzeżeniem wcześniej wyrażonej zgody Klienta, Administrator danych może udostępniać dane osobowe Klienta, również za pomocą narządzi elektronicznych lub zautomatyzowanych wszelkiego rodzaju, podmiotom trzecim, w celu udostępnienia informacji związanych z akcjami promocyjnymi i prowadzenia komunikacji marketingowej, i dystrybucji materiałów reklamowych i handlowych za pomocą telefonu, wiadomości SMS, MMS, filmów video, wiadomości e-mail, poczty tradycyjnej, faksu lub w jakikolwiek inny sposób możliwy dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez usługodawców będących osobami trzecimi lub przez partnerów biznesowych Administratora danych, które to podmioty trzecie lub partnerzy biznesowi Administratora danych przejmą uprawnienia administratora danych, wraz z wszelkimi obowiązkami i zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa, w sposób niezależny i wyłącznie w związku z przetwarzaniem danych w ich imieniu i interesie.

3. Pliki cookies

Administrator danych również zastrzega, że może stosować pliki „cookies” (tj. pliki tekstowe przesyłane i przechowywane na dysku Klienta w celu ich późniejszego przekazania podczas kolejnej jego wizyty) lub inne tym podobne narzędzia w celu ułatwienia korzystania z usług zgodnie z zamówieniem Klienta, jak również zbierania informacji Klienta, poruszania się po Serwisie i poznawania wyborów i preferencji dotyczących produktów. Pozwoli to Administratorowi danych na stworzenie profilu Klienta na podstawie zebranych danych, na którego bazie następnie przygotowywane będą ukierunkowane i spersonalizowane reklamy. Klient może w dowolnej chwili wycofać udzieloną zgodę i sprzeciwić się używaniu plików cookies przez wybranie odpowiednich ustawień swojej wyszukiwarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zablokować pliki cookies, należy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies na stronie: www.WszystkoOCiasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

4. Prawa klienta

Klient jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto Klient jest uprawniony do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Klient jest uprawniony do:

 1. uzyskania stosownych informacji (tj. o zbiorze zawierającym jego dane osobowe, administratorze danych i jego siedzibie oraz adresie, celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze; od kiedy jego dane przetwarzane są w zbiorze, o treści tych danych, o źródle, z którego pochodzą dotyczące go dane, o sposobie udostępnianie danych, w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane);
 2. żądania uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 3. w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez prawo, w szczególności jeśli Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi, w sytuacji niewyrażenia zgody przez Klienta, jak również umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych Klienta ze względu na jego szczególną sytuację.
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”

5. Prawa administratora danych

Administrator danych jest uprawniony do podjęcia działania wobec danych dotyczących Klienta, jeśli zakłada się, w dobrej wierze, że takie działania są niezbędne w celu:

 1. zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku Administratora danych wynikającego z przepisów prawa;
 2. podejmowania działań w imieniu jakichkolwiek właściwych organów, w szczególności udzielenia pomocy organom ścigania w walce z działaniami niezgodnymi z prawem, mającymi miejsce w Internecie, podejmowanymi przez jednego lub wielu użytkowników, które niekoniecznie związane są z korzystaniem z usług i/lub w dokonaniu których usługi są kluczowe pod jakimkolwiek względem;
 3. dochodzenie roszczeń przez Administratora danych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. obrony w sporach z podmiotami trzecimi, gdzie podmioty takie utrzymują, że działanie i/lub zaniechanie dokonane w imieniu Klienta, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, narusza ich prawa.

Każdorazowo Administrator danych może przekazywać dane udostępnione przez Klienta podmiotom trzecim, które są uprawnione do dostępu do tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.