Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI „MBE”

WPROWADZENIE:

 • niniejsze Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE, określają wykonywanie usług w zakresie logistyki przesyłek, obejmujących: odbiór przesyłki, przechowanie, przekazanie do wysyłki oraz innych, realizowanych przez Punkty Obsługi MBE, prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez przedsiębiorców, działających pod marką Mail Boxes Etc oraz MBE, na podstawie umów franczyzy zawartych z franczyzodawcą MBE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • poprzez sieć franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. dostarcza najwyższej jakości usługi wsparcia dla działalności przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych;
 • logistyka przesyłek stanowi główny przedmiot działalności Punktów Obsługi MBE, realizowanej poprzez umowy zawarte przez franczyzobiorców z największymi renomowanymi podmiotami, wykonującymi usługi kurierskie o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym;
 • inne usługi oferowane przez Punkty Obsługi MBE obejmują poligrafię oraz wydruki i są świadczone bezpośrednio przez Punkt albo przez niezależnego partnera franczyzobiorcy;
 • usługi promocji dla klientów biznesowych oraz indywidualnych, świadczone są w ramach działalności niezależnych partnerów handlowych każdego z franczyzobiorców;
 • nazwy Mail Boxes Etc. oraz MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe, z których korzystanie odbywa się za wyłączną zgodą MBE Worldwide S.p.A z siedzibą w Mediolanie;
 • zakres usług oferowanych przez poszczególne Punkty Obsługi MBE może się różnić w zależności od konkretnego Punktu;
 • niniejsze Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE dotyczą klientów korzystających z usług świadczonych przez Punkty Obsługi MBE.

DEFINICJE:

Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Punktów Obsługi MBE, będą miały następujące znaczenie:

Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi „MBE” lub „OWU MBE” – następujące postanowienia umowne znajdujące zastosowanie do usług świadczonych przez Punkty Obsługi MBE na rzecz Klientów;

PUNKT OBSŁUGI MBE lub „PO-MBE” – punkt obsługi na terenie Polski, prowadzony przez podmiot wykonujący na własny rachunek i ryzyko działalność gospodarczą pod marką „Mail Boxes Etc” oraz „MBE”, na podstawie umów franczyzy zawartych z franczyzodawcą MBE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonujący Usługę Serwisową MBE na rzecz Klienta;

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług Punktu Obsługi MBE

KURIER – wybrany spośród dostępnych przedsiębiorca o uznanej renomie, świadczący na własny rachunek i ryzyko usługi kurierskie, któremu Klient powierza doręczenie przesyłki z Miejsca nadania do Miejsca dostawy, na warunkach Kuriera zamieszczonych na właściwej stronie internetowej oraz udostępnionych w PO-MBE;

ADRESAT (ODBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prawidłowo wskazana przez Klienta jako odbiorca przesyłki;

PRZESYŁKA – przedmiot zapakowany przez Klienta lub zapakowany na zlecenie Klienta przez PO-MBE, odebrany przez PO-MBE;

USŁUGA MBE – usługa logistyki polegająca na odbieraniu, pakowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu Kurierowi Przesyłek gotowych do wysyłki, wykonywana przez PO-MBE – inna niż usługi zastrzeżone w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr.130 poz. 1188 tekst jednolity).

MIEJSCE NADANIA – Punkt Obsługi MBE na terenie Polski;

MIEJSCE DOSTAWY – siedziba Adresata lub inna lokalizacja wskazana przez Klienta;

CENNIK – zestawienie opłat za poszczególne usługi Punktów Obsługi MBE, udostępniony Klientowi oraz podany do publicznej wiadomości w każdym PO-MBE,

LIST PRZEWOZOWY – dokument udostępniony przez Kuriera, zawierający dane dotyczące: Przesyłki, Klienta, Adresata-Odbiorcy, Kuriera, Miejsca nadania, Miejsca dostawy, wypełniony przez Klienta lub na zlecenie Klienta przez PO-MBE, na podstawie dokładnych danych wskazanych przez Klienta;

INDYWIDULANE ZLECENIE WYSYŁKI LUB „IZW” – zlecenie jednorazowej wysyłki przez Klienta okazjonalnego, zawierające dane niezbędne do wypełnienia Listu Przewozowego oraz potwierdzające zawarcie umowy pomiędzy PO-MBE a Klientem, jak również akceptację warunków usług kurierskich i odpowiedzialności wybranego przez Klienta Kuriera;

OGÓLNE ZLECENIE WYSYŁKI LUB „OZW” – zlecenie systematycznych wysyłek przez stałego Klienta, zawierające dane niezbędne do wypełnienia Listu Przewozowego oraz potwierdzające zawarcie umowy pomiędzy PO-MBE a Klientem, jak również akceptację warunków usług kurierskich i odpowiedzialności wybranego przez Klienta Kuriera.

§ 1

 1. Klient zobowiązany jest przekazać Przesyłkę PO-MBE w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi MBE i wydanie Przesyłki Kurierowi.
 2. Przesyłki, które przez wzgląd na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Klient zobowiązuje się przekazać w właściwym opakowaniu. Opakowanie to powinno m.in.:
  a) być odporne, zamknięte i skutecznie zabezpieczone, tj. zaklejone taśmą samoprzylepną, zapieczętowane lub zalakowane,
  b) uniemożliwiać dostęp do zawartości Przesyłki bez pozostawiania widocznych śladów,
  c) być odpowiednio opisane, jeśli jest to wymagane lub uzasadnione przez wzgląd właściwość i zawartość Przesyłki,
  d) nie powodować uszkodzeń innych przesyłek magazynowanych lub transportowanych.
 3. Klient może zlecić opakowanie przesyłki PO-MBE, za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku.

§ 2

Przesyłki wyłączone z zakresu Usług MBE

 1. Punkt Obsługi MBE nie przyjmuje Przesyłek niebezpiecznych lub przesyłek niezgodnych z warunkami świadczenia usług kurierskich udostępnionych Klientowi, w tym m.in.:
  a) materiałów wybuchowych,
  b) materiałów i substancji łatwopalnych lub żrących,
  c) broni palnej,
  d) dzieł sztuki,
  e) przedmiotów wymagających odrębnej licencji na transport,
  f) pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych,
  g) żywych zwierząt,
  h) przedmiotów potencjalnie mogących spowodować szkody na osobie, mieniu lub w środowisku jak również zanieczyszczenie lub uszkodzenie innych Przesyłek,
  i) produktów określonych w art. 45-47 Ustawy Prawo Pocztowe (usługi pocztowe powszechne).
 2. Punkt Obsługi MBE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i zwrotu Przesyłki oraz odmowy wykonania Usługi MBE w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wykonania wysyłki Przesyłki która nie spełnia warunków świadczenia usług kurierskich, wybranego przez Klienta Kuriera, o czym PO-MBE zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta.

§ 3

Sprawdzenie i otwarcie Przesyłki

 1. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości lub podejrzeń, że Przesyłka może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek, mienia lub środowiska, PO-MBE może zażądać od Klienta aby niezwłocznie otworzył Przesyłkę i umożliwił jej sprawdzenie. W razie odmowy Klienta, PO-MBE ma prawo odmówić przyjęcia Przesyłki lub wykonania Usługi MBE.
 2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Przesyłka jest przedmiotem przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, PO-MBE niezwłocznie informuje właściwe służby lub organy oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili kontroli przez właściwy organ.
 3. Czynności otwarcia i sprawdzenia Przesyłki powinny być zaznaczone w Liście przewozowym.

§ 4

Zlecenia wysyłki oraz List przewozowy

 1. Klient powinien właściwie, precyzyjnie (bez błędów i pomyłek), kompletnie i czytelnie wypełnić Indywidualne lub Ogólne Zlecenie Wysyłki, w sposób umożliwiający wypełnienie Listu przewozowego, albo dostarczyć PO MBE dane oraz instrukcje umożliwiające prawidłowe wypełnienie Listu przewozowego, w szczególności dane wymienione w IZW lub OZW. Klient ponosi wyłączą odpowiedzialność za dane przekazane w celu wypełniania zleceń wysyłki lub Listu przewozowego.
 2. Z chwilą podpisania Indywidualnego lub Ogólnego Zlecenia Wysyłki, Klient potwierdza prawdziwość zawartych w nich danych, akceptuje przedstawione warunki świadczenia usług kurierskich wybranego Kuriera oraz niniejsze OWU MBE.
 3. Oryginał Listu przewozowego powinien zostać wydany Klientowi, pierwszą kopię pozostawia się w PO-MBE, drugą kopię otrzymuje Kurier, a trzecią kopię Adresat.

§ 5

Opłaty i płatności za Usługi MBE

 1. Z tytułu wykonania przez Punkt Obsługi MBE usługi zleconej przez Klienta, Klient zobowiązany jest uiścić należną PO-MBE opłatę. Wszystkie opłaty za Usługi MBE określone są w Cenniku. Opłata należna PO-MBE powinna być uiszczona w momencie odebrania przesyłki przez PO-MBE lub w momencie zlecenia wykonania innej Usługi MBE przez Klienta.
 2. PO-MBE zastrzega sobie prawo do określenia indywidualnego terminu zapłaty w stosunku do Klienta, który nie jest konsumentem w rozumieniu znajdujących zastosowanie przepisów prawa.
 3. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu wymagalnych należności PO-MBE, Klient zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe oraz naprawić ewntualną szkodę wynikająca z opóźnienia.

§ 6

Warunki i terminy doręczeń

Warunki oraz terminy doręczenia Przesyłki z Miejsca Nadania do Miejsca odbioru, jak również procedura w razie zaginięcia Przesyłki, określone są w przedstawionych Klientowi warunkach świadczenia usług kurierskich, wybranego przez Klienta Kuriera.

§ 7

Utrata, opóźnienie w doręczeniu lub uszkodzenie Przesyłki

 1. W razie utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, zastosowanie znajdują przedstawione Klientowi warunki świadczenia usług kurierskich, wybranego przez Klienta Kuriera.
 2. W razie utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym PO-MBE, przedstawiając okoliczności utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również poniesionej z tego tytułu szkody.
 3. Po otrzymaniu informacji o których mowa w § 7 pkt 2 powyżej, PO-MBE występuje w imieniu Klienta z reklamacją do właściwego Kuriera, a w razie uzyskania stosownego umocowania, zasięga i przekazuje Klientowi informacje o wynikach reklamacji.
 4. Punkt Obsługi MBE, od chwili wydania Przesyłki wybranemu przez Klienta Kurierowi, nie ponosi odpowiedzialności za utratę uszkodzenie lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również za wynikłe stąd szkody. W razie wystąpienia utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również szkody po stronie Klienta, PO-MBE działając w imieniu i na rzecz Klienta, dołoży wszelkich starań w celu uzyskania przez Klienta stosownego odszkodowania, z zastrzeżeniem dopełnienia przez Klienta warunków usług kurierskich wybranego Kuriera. PO-MBE nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odmowy wypłaty przez wybranego Kuriera odszkodowania z tytułu utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki, jak również wyrządzonej szkody.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Punkt Obsługi MBE odpowiada wyłącznie za uszkodzenia Przesyłki oraz inne szkody wynikające z działania lub zaniechania PO-MBE, powstałe od momentu przyjęcia Przesyłki do momentu jej wydania Kurierowi (przechowanie).
 2. W razie uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki, powstałych w trakcie doręczenia Przesyłki przez Kuriera, zastosowanie znajdują warunki świadczenia usług kurierskich wybranego przez Klienta Kuriera. W wypadku zlecenia przez Klienta PO-MBE dokonania dodatkowego ubezpieczenia Przesyłki, z zastrzeżeniem uiszczenia przez Klienta należnej opłaty wskazanej w Cenniku, likwidacja szkody oraz wypłata należnego wynagrodzenia odbywa się przez Ubezpieczyciela Przesyłki.

§ 9

Zastaw

PO-MBE przysługuje prawo zastawu na odebranej Przesyłce w celu zabezpieczenia należności celnych lub należności z tytułu wykonanej Usługi MBE oraz szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Klienta lub Adresata Przesyłki.

§ 10

Dane osobowe

Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

 • wszelkie przekazane Punktowi Obsługi MBE dane osobowe są wykorzystywane i przechowywane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • administratorem danych osobowych jest Punkt Obsługi MBE, któremu dane są przekazywane,
 • osoba przekazująca dane uzyskuje niezwłocznie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub zmiany oraz usunięcia,
 • dane osobowe są zapisywane i przetwarzane na nośnikach magnetycznych i wyodrębnione dla celów statystycznych oraz w odniesieniu do dystrybucji materiałów reklamowych dotyczących działalności Punktu Obsługi MBE oraz MBE Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również, że udostępnienie danych jest dobrowolne, a każda odmowa Klienta dotycząca przetwarzania przedmiotowych danych jest dla Punktu Obsługi MBE wiążąca.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – “do bycia zapomnianym”,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez PO- MBE, mogą Państwo się skontaktować z odpowiednim PO- MBE w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail odpowiedniego PO- MBE,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny PO- MBE, udostępniony pod adresem: mbe.pl/pl/lokalizator-punktow.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Indywidualne lub Ogólne Zlecenia Wysyłki, mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień OWU MBE. W takim przypadku postanowienia OWU MBE stosuje się, o ile postanowienia poszczególnych IZW lub OZW nie stanowią inaczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OWU MBE, IZW oraz OZW, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawo pocztowe oraz Ustawy prawo przewozowe.
 3. Niniejsze OWU MBE pozostają ważne do czasu ich odwołania lub zmiany. Zmiana postanowień OWU MBE wchodzi w życie po opublikowaniu OWU MBE wraz z zmianami, w sposób opisany w § 11 pkt 4 poniżej.
 4. Aktualne postanowienia OWU MBE opublikowane są na stronie internetowej: www.mbeszczecin.plwww.mbe.pl.